www.ondrejzenisek.cz

Volební program TOP09 pro Plzeň

Hlavní vize TOP 09 pro město Plzeň je stejná jako v roce 2010, tj. Plzeň jako moderní evropské město. Koalice ODS a ČSSD vedla město chaoticky, nekoncepčně, a realizovala řešení, která neodpovídají 21. století. Proto hlavní zprávou volební kampaně je koncepce fungujícího města, které poskytuje kvalitní veřejné služby a koncepčně řeší město a jeho potřeby, tedy Plzeň, jak má být.

Okruhy místo průtahů – Plzeň, jak má být

 • Plzeň již dávno měla mít okružní dopravní systém.
 • Odmítáme průtahy městem, které nic neřeší, naopak situaci ve městě ještě zhoršují.
 • Hlavní prioritou města musí být dobudování západního okruhu.
 • Je, nutné jednat se státem, aby se jeho prioritou v Plzni stal východní okruh (přeložka I/20), nikoli problematický průtah, na kterém ŘSD stále pracuje.

Bezpečná, bez heren – Plzeň, jak má být

 • Herny jsou největším bezpečnostním rizikem ve městě, toto riziko je potřeba zcela eliminovat.
 • Městská policie musí být ještě více vidět v ulicích.
 • Řešením je např. možnost, aby přes den chodili strážníci po jednom, nikoli ve dvojicích. Obsáhnou tak větší území.
 • Každý občan by měl znát svého strážníka, proto klademe důraz na systém okrskových strážníků (je potřeba zvýšit propagaci a intenzitu samotné činnosti strážníků).
 • Zavedeme i systém hodnocení městské policie občany.

Prosperující a nezadlužená – Plzeň, jak má být

 • Zastavíme zadlužování města. ODS a ČSSD zadlužily toto město nejen jednotlivými úvěry, ale i nesmyslným závazkem na 29 let při řešení výstavby depa dopravních podniků.
 • Nebudeme provádět jednoúčelové megalomanské stavby, ale soustředíme se na drobné efektivní investice a opravy, které zlepšují prostředí pro život občanů města.
 • Jakákoli činnost města nesmí mít za následek likvidaci podnikání živnostníků i firem tak, jak se to např. děje v současnosti při rozkopání celého centra Plzně.
 • Maximální pozornost věnujeme službám pro občany.
 • Stanovíme jasná pravidla pro developerské projekty na městských pozemcích tak, aby všichni uchazeči měli jasné a rovné podmínky.

Moderní a otevřená – Plzeň, jak má být

 • Prosadili jsme zveřejňování všech veřejných zakázek ve městě s hodnotou nad 50 tisíc Kč. zakazky50.plzen.eu/
 • Dále jsme prosadili zvýšení počtu oslovovaných firem ze tří na osm, to však ještě není dostatečné.
 • Proto otevřeme veřejné zakázky co nejširšímu okruhu zájemců z řad živnostníků a firem.
 • Město disponuje velkým množstvím dat a informací. Připravíme platformu pro jejich zveřejnění tak, aby všechny informace byly pro občany přehledné a srozumitelné.
 • Zpřístupníme nejen prezentaci různých dat, ale umožníme nakládat s nimi ve formě tzv. otevřených dat (open data).
 • Zavedeme registr smluv, kde budou zveřejněny všechny smlouvy uzavírané městem a jeho příspěvkovými organizacemi.
 • Zpřehledníme evidenci městského majetku, připravíme mapu městských investic.

Přestože jsme byli 4 roky v opozici, přispěli jsme ke zlepšení města u řady problémů:

 • Významně jsme přispěli k zisku dotace na novou úpravnu vody.
 • Iniciovali jsme zavedení monitoringu řeky Úhlavy, která je hlavním zdrojem pitné vody v Plzni. Příslušné orgány tak nyní dokáží lépe vyhledat hlavní zdroje znečištění vody a eliminovat je.
 • Zásadně jsme vždy podporovali neziskový sektor. Vždy jsme se snažili, aby dotace měly jasná pravidla a směřovaly na smysluplné projekty, nikoli pouze na jednorázové bombastické akce.
 • Navrhli jsme zastavit negativní trend v podobě snižování výdajů do sociálních služeb. Byl akceptován náš návrh na zvýšení rozpočtu pro sociální služby o pět milionů Kč.
 • V oblasti veřejných zakázek se podařilo dotáhnout zveřejňování všech městských zakázek od hodnoty 50 tisíc Kč (zakazky50.plzen­.eu/), dále u zakázek malého rozsahu nad 500 tisíc Kč začalo město oslovovat osm firem místo tří.
 • Kontrolou provedení některých veřejných zakázek jsme odhalili špatné provedení prací na parkovišti v Popelnicové u­lici.
 • Zastavili jsme několik podivných majetkových transakcí.

Více informací k programu i jednotlivým tématům na www.plzenjakmabyt.cz

PRIORITY:

 • Plzeň bezpečná, bez heren Zákaz výherních automatů, městská policie musí být v ulicích více vidět
 • Plzeň moderní a otevřená Prosadili jsme zveřejňování všech veřejných zakázek nad 50 000 Kč
 • Plzeň prosperující a nezadlužená – zastavíme zadlužování města
 • Okruhy místo průtahů – hlavní prioritou je dobudování západního okruhu
 • Více peněz amatérskému sportu – podpora amatérského sportu oproti profesionálnímu
Doporučeně